Francés

Traducciones detalladas de versant de francés a neerlandés

versant:


Sinónimos de "versant":


verser:

verser verbo (verse, verses, versons, versez, )

 1. verser (transférer de l'argent; envoyer; virer; transcrire; expédier)
  geld overmaken; overschrijven; overboeken; overzenden
  • overschrijven verbo (overschrijf, overschrijft, overschreef, overschreven, overschreven)
  • overboeken verbo (overboek, overboekt, overboekte, overboekten, overboekt)
  • overzenden verbo (zend over, zendt over, zond over, zonden over, overgezonden)
 2. verser (déposer; transcrire; virer; transférer)
  storten; deponeren
  • storten verbo (stort, stortte, stortten, gestort)
  • deponeren verbo (deponeer, deponeert, deponeerde, deponeerden, gedeponeerd)
 3. verser (déverser; vider; arroser)
  schenken; gieten; uitstorten
  • schenken verbo (schenk, schenkt, schonk, schonken, geschonken)
  • gieten verbo (giet, giette, gietten, gegoten)
  • uitstorten verbo (stort uit, stortte uit, stortten uit, uitgestort)
 4. verser (faire consommer; appliquer; administrer; faire prendre; faire avaler)
  geven; verstrekken; ingeven; iemand iets toedienen; binnen gieten
  • geven verbo (geef, geeft, gaf, gaven, gegeven)
  • verstrekken verbo (verstrek, verstrekt, verstrekte, verstrekten, verstrekt)
  • ingeven verbo (geef in, geeft in, gaf in, gaven in, ingegeven)
  • binnen gieten verbo (giet binnen, goot binnen, goten binnen, binnen gegoten)
 5. verser (allouer; distribuer)
  uitkeren
  • uitkeren verbo (keer uit, keert uit, keerde uit, keerden uit, uitgekeerd)
 6. verser (verser à un compte)
  op rekening storten; bijstorten
 7. verser (transvaser)
  overgieten; overstorten; overschenken
 8. verser (donner cadeau; offrir; céder; faire présent de)
  schenken; cadeau geven; cadeau doen
  • schenken verbo (schenk, schenkt, schonk, schonken, geschonken)
  • cadeau geven verbo (geef cadeau, geeft cadeau, gaf cadeau, gaven cadeau, cadeau gegeven)
  • cadeau doen verbo
 9. verser (distribuer; diviser; partager; )
  distribueren; verdelen; uitreiken; ronddelen
  • distribueren verbo (distribueer, distribueert, distribueerde, distribueerden, gedistribueerd)
  • verdelen verbo (verdeel, verdeelt, verdeelde, verdeelden, verdeeld)
  • uitreiken verbo (reik uit, reikt uit, reikte uit, reikten uit, uitgereikt)
  • ronddelen verbo (deel rond, deelt rond, deelde rond, deelden rond, rondgedeeld)
 10. verser (faire un don; donner; gratifier; )
  geven; schenken; doneren
  • geven verbo (geef, geeft, gaf, gaven, gegeven)
  • schenken verbo (schenk, schenkt, schonk, schonken, geschonken)
  • doneren verbo (doneer, doneert, doneerde, doneerden, gedoneerd)
 11. verser (arroser)
 12. verser (vider; boire; se vider; )
  leegmaken; opdrinken; ledigen; uitdrinken; leegdrinken
  • leegmaken verbo (maak leeg, maakt leeg, maakte leeg, maakten leeg, leeggemaakt)
  • opdrinken verbo (drink op, drinkt op, dronk op, dronken op, opgedronken)
  • ledigen verbo (ledig, ledigt, ledigde, ledigden, geledigd)
  • uitdrinken verbo (drink uit, drinkt uit, dronk uit, dronken uit, uitgedronken)
  • leegdrinken verbo (drink leeg, drinkt leeg, dronk leeg, dronken leeg, leeggedronken)
 13. verser (répandre; épandre; épancher; faire couler)
  vergieten
  • vergieten verbo (vergiet, vergoot, vergoten, vergoten)
 14. verser (déverser; décharger; débarrasser; vider)
  ledigen; uitgieten; leeggieten; leegmaken
  • ledigen verbo (ledig, ledigt, ledigde, ledigden, geledigd)
  • uitgieten verbo (giet uit, goot uit, goten uit, uitgegoten)
  • leeggieten verbo (giet leeg, goot leeg, goten leeg, leeggegoten)
  • leegmaken verbo (maak leeg, maakt leeg, maakte leeg, maakten leeg, leeggemaakt)
 15. verser (débarrasser; déverser; boire; )
  uitschenken
  • uitschenken verbo (schenk uit, schenkt uit, schonk uit, schonken uit, uitgeschonken)

Conjugaciones de verser:

Présent
 1. verse
 2. verses
 3. verse
 4. versons
 5. versez
 6. versent
imparfait
 1. versais
 2. versais
 3. versait
 4. versions
 5. versiez
 6. versaient
passé simple
 1. versai
 2. versas
 3. versa
 4. versâmes
 5. versâtes
 6. versèrent
futur simple
 1. verserai
 2. verseras
 3. versera
 4. verserons
 5. verserez
 6. verseront
subjonctif présent
 1. que je verse
 2. que tu verses
 3. qu'il verse
 4. que nous versions
 5. que vous versiez
 6. qu'ils versent
conditionnel présent
 1. verserais
 2. verserais
 3. verserait
 4. verserions
 5. verseriez
 6. verseraient
passé composé
 1. ai versé
 2. as versé
 3. a versé
 4. avons versé
 5. avez versé
 6. ont versé
divers
 1. verse!
 2. versez!
 3. versons!
 4. versé
 5. versant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Translation Matrix for verser:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
gieten averse; pluie battante; pluie torrentielle
leeggieten acte de vider; vidage
leegmaken décharge; déchargement
overschrijven copiage; fait de tricher
storten averse; pluie battante; pluie torrentielle
uitgieten acte de vider; vidage
vergieten cris; pleurs; vagissement
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
bijstorten verser; verser à un compte
binnen gieten administrer; appliquer; faire avaler; faire consommer; faire prendre; verser
cadeau doen céder; donner cadeau; faire présent de; offrir; verser
cadeau geven céder; donner cadeau; faire présent de; offrir; verser
deponeren déposer; transcrire; transférer; verser; virer conserver; coucher; déposer; emmagasiner; entreposer; garder; installer; mettre; placer; planter; poser; poser qch; préserver; ranger; situer; stationner; stocker
distribueren allouer; distribuer; diviser; fournir; partager; procurer; remettre; répartir; servir; verser distribuer; rationner
doneren accorder; avantager; donner; faire présent de; faire un don; favoriser; gratifier; privilégier; verser
geld overmaken envoyer; expédier; transcrire; transférer de l'argent; verser; virer
geven accorder; administrer; appliquer; avantager; donner; faire avaler; faire consommer; faire prendre; faire présent de; faire un don; favoriser; gratifier; privilégier; verser distribuer; donner; donner un médicament; déléguer; déposer; faire avaler; faire circuler; faire prendre; fournir; livrer; offrir; passer; passer quelque chose à quelqu'un; porter; procurer; présenter; remettre; remettre aux mains; rendre; tendre; tendre quelque chose à quelqu'un; transmettre; étendre
gieten arroser; déverser; verser; vider pleuvoir à flots; pleuvoir à sceaux; pleuvoir à torrents; pleuvoir à verse
gieten op arroser; verser
iemand iets toedienen administrer; appliquer; faire avaler; faire consommer; faire prendre; verser
ingeven administrer; appliquer; faire avaler; faire consommer; faire prendre; verser animer; apprécier; conjecturer; conseiller; couler à l'oreille; deviner; dicter; donner un médicament; déterminer; enthousiasmer; estimer; faire avaler; faire prendre; faire une expertise; fixer; indiquer; insinuer; inspirer; priser; prédire; recommander; souffler; stimuler; suggérer; taxer; vivifier; évaluer
ledigen achever; boire; débarrasser; décharger; déverser; finir; se vider; terminer; verser; vider débourrer; dégarnir; emporter; enlever; finir; retirer; sortir; vider; évacuer
leegdrinken achever; boire; débarrasser; finir; se vider; terminer; verser; vider
leeggieten débarrasser; décharger; déverser; verser; vider
leegmaken achever; boire; débarrasser; décharger; déverser; finir; se vider; terminer; verser; vider débourrer; dégarnir; emporter; enlever; finir; retirer; sortir; vider; évacuer
op rekening storten verser; verser à un compte
opdrinken achever; boire; débarrasser; finir; se vider; terminer; verser; vider
opgieten arroser; verser
overboeken envoyer; expédier; transcrire; transférer de l'argent; verser; virer
overgieten transvaser; verser
overschenken transvaser; verser
overschrijven envoyer; expédier; transcrire; transférer de l'argent; verser; virer copier; refrapper; remplacer; substituer; écraser
overstorten transvaser; verser
overzenden envoyer; expédier; transcrire; transférer de l'argent; verser; virer transmettre
ronddelen allouer; distribuer; diviser; fournir; partager; procurer; remettre; répartir; servir; verser distribuer; distribuer à la ronde; diviser; faire circuler; partager; répandre; répartir; éparpiller
schenken accorder; arroser; avantager; céder; donner; donner cadeau; déverser; faire présent de; faire un don; favoriser; gratifier; offrir; privilégier; verser; vider ajouter en versant; distribuer; donner; fournir; livrer; passer; procurer; remettre; remettre en versant; remplir les verres à nouveau; verser encore un peu
storten déposer; transcrire; transférer; verser; virer déposer
uitdrinken achever; boire; débarrasser; finir; se vider; terminer; verser; vider
uitgieten débarrasser; décharger; déverser; verser; vider
uitkeren allouer; distribuer; verser
uitreiken allouer; distribuer; diviser; fournir; partager; procurer; remettre; répartir; servir; verser distribuer; distribuer à la ronde; diviser; faire circuler; partager; répandre; répartir; éparpiller
uitschenken boire; débarrasser; décharger; déverser; se vider; verser; vider; évacuer
uitstorten arroser; déverser; verser; vider
verdelen allouer; distribuer; diviser; fournir; partager; procurer; remettre; répartir; servir; verser distribuer; distribuer à la ronde; diviser; diviser en lots; faire circuler; partager; répandre; répartir; répartir en lots; vendre par lots; éparpiller
vergieten faire couler; répandre; verser; épancher; épandre
verstrekken administrer; appliquer; faire avaler; faire consommer; faire prendre; verser distribuer; donner; donner un médicament; faire avaler; faire prendre; fournir; livrer; mettre à la disposition; passer; procurer; remettre; servir

Sinónimos de "verser":


Wiktionary: verser

verser
verb
 1. Traductions à trier suivant le sens
verser
verb
 1. overdragen
 2. overgieten

Cross Translation:
FromToVia
verser omkopen bribe — to give a bribe
verser gieten; uitstorten pour — to cause to flow in a stream
verser vergieten shed — to pour; to make flow
verser geven gebenhineintun
verser betalen zahlen — Geld für eine Ware oder Leistung geben

Traducciones relacionadas de versant