Francés

Traducciones detalladas de décomposer de francés a neerlandés

décomposer:

décomposer verbo (décompose, décomposes, décomposons, décomposez, )

 1. décomposer (s'en aller; partir; abandonner; )
  gaan; vertrekken; weggaan; heengaan; opstappen; opbreken
  • gaan verbo (ga, gaat, ging, gingen, gegaan)
  • vertrekken verbo (vertrek, vertrekt, vertrok, vertrokken, vertrokken)
  • weggaan verbo (ga weg, gaat weg, ging weg, gingen weg, weggegaan)
  • heengaan verbo (ga heen, gaat heen, ging heen, gingen heen, heengegaan)
  • opstappen verbo (stap op, stapt op, stapte op, stapten op, opgestapt)
  • opbreken verbo (breek op, breekt op, brak op, braken op, opgebroken)
 2. décomposer (se putréfier; périr; pourrir; )
  ontbinden; rotten; vergaan; verrotten; wegrotten; verteren
  • ontbinden verbo (ontbind, ontbindt, ontbond, ontbonden, ontbonden)
  • rotten verbo (rot, rotte, rotten, gerot)
  • vergaan verbo (verga, vergaat, verging, vergingen, vergaan)
  • verrotten verbo (verrot, verrotte, verrotten, verrot)
  • wegrotten verbo (rot weg, rotte weg, rotten weg, weggerot)
  • verteren verbo (verteer, verteert, verteerde, verteerden, verteerd)
 3. décomposer (dissoudre; démonter; tomber en morceaux; )
  uiteenvallen; desintegreren; uit elkaar vallen
  • uiteenvallen verbo (val uiteen, valt uiteen, viel uiteen, vielen uiteen, uiteengevallen)
  • uit elkaar vallen verbo (val uit elkaar, valt uit elkaar, viel uit elkaar, vielen uit elkaar, uit elkaar gevallen)
 4. décomposer (démolir; détruire; démonter; )
  afbreken; slopen; omverhalen; uit elkaar halen; breken; neerhalen
  • afbreken verbo (breek af, breekt af, brak af, braken af, afgebroken)
  • slopen verbo (sloop, sloopt, sloopte, sloopten, gesloopt)
  • omverhalen verbo (haal omver, haalt omver, haalde omver, haalden omver, omver gehaald)
  • uit elkaar halen verbo (haal uit elkaar, haalt uit elkaar, haalde uit elkaar, haalden uit elkaar, uit elkaar gehaald)
  • breken verbo (breek, breekt, brak, braken, gebroken)
  • neerhalen verbo (haal neer, haalt neer, haalde neer, haalden neer, neergehaald)
 5. décomposer (se décomposer; se gâter; gâcher; )
  bederven; vergaan; rotten; verrotten; wegrotten
  • bederven verbo (bederf, bederft, bedierf, bedierven, bedorven)
  • vergaan verbo (verga, vergaat, verging, vergingen, vergaan)
  • rotten verbo (rot, rotte, rotten, gerot)
  • verrotten verbo (verrot, verrotte, verrotten, verrot)
  • wegrotten verbo (rot weg, rotte weg, rotten weg, weggerot)

Conjugaciones de décomposer:

Présent
 1. décompose
 2. décomposes
 3. décompose
 4. décomposons
 5. décomposez
 6. décomposent
imparfait
 1. décomposais
 2. décomposais
 3. décomposait
 4. décomposions
 5. décomposiez
 6. décomposaient
passé simple
 1. décomposai
 2. décomposas
 3. décomposa
 4. décomposâmes
 5. décomposâtes
 6. décomposèrent
futur simple
 1. décomposerai
 2. décomposeras
 3. décomposera
 4. décomposerons
 5. décomposerez
 6. décomposeront
subjonctif présent
 1. que je décompose
 2. que tu décomposes
 3. qu'il décompose
 4. que nous décomposions
 5. que vous décomposiez
 6. qu'ils décomposent
conditionnel présent
 1. décomposerais
 2. décomposerais
 3. décomposerait
 4. décomposerions
 5. décomposeriez
 6. décomposeraient
passé composé
 1. ai décomposé
 2. as décomposé
 3. a décomposé
 4. avons décomposé
 5. avez décomposé
 6. ont décomposé
divers
 1. décompose!
 2. décomposez!
 3. décomposons!
 4. décomposé
 5. décomposant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Translation Matrix for décomposer:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
bederven dissolution; décomposition; pourriture; putréfaction
breken brisement; rupture
heengaan départ; fait de s'en aller
ontbinden dissolution
opbreken fait de plier bagages
vergaan dissolution; décomposition; pourriture; putréfaction
verrotten dissolution; décomposition; pourriture; putréfaction
vertrekken chambre; chambres; démission; départ; fait de s'en aller; pièce
weggaan démission; départ
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
afbreken abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine abandonner; bloquer; briser; déroger; détruire; dévaster; faire arrêter; interrompre; obstruer; ravager; rompre; ruiner; saccager; transgresser
bederven corrompre; décomposer; dégénérer; gâcher; gâter; pervertir; pourrir; s'avarier; se corroder; se décomposer; se détériorer; se gâter; se pourrir; se putréfier abîmer; blesser; bousiller; briser; brouiller; broyer; casser; corrompre; défigurer; dégrader; démolir; dépérir; détruire; détériorer; empester; empoisonner; endommager; esquinter; faire mal à; fracasser; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; nuire; nuire à; pervertir; rompre; ruiner
breken abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine abattre; abîmer; briser; casser; casser intentionellement; démolir; détruire; fracasser; mettre en pièces; rompre; se briser; se casser; se détraquer; écraser
desintegreren dissoudre; décomposer; défaire; démolir; démonter; se décomposer; tomber en décadence; tomber en morceaux; tomber en ruine
gaan abandonner; dissoudre; décomposer; défaire; délier; détacher; partir; quitter; s'en aller; subdiviser aller; avancer; partir; se mouvoir; se rendre à
heengaan abandonner; dissoudre; décomposer; défaire; délier; détacher; partir; quitter; s'en aller; subdiviser abandonner; abdiquer; agoniser; crever; décéder; démissionner; embarquer; faire bagage; mourir; partir; prendre la mer; prendre le large; périr; quitter; quitter le port; rendre l'âme; s'absenter; s'en aller; s'endormir; s'éloigner; se désaffilier; se retirer; sortir; trépasser; être tué
neerhalen abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine abaisser; abattre; critiquer quelqu'un acharnement; descendre; décharger; faire du tir; faire le procès de quelqu'un; rabaisser; sabrer; tirer
omverhalen abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine
ontbinden décomposer; gâcher; pourrir; périr; se corroder; se décomposer; se gâter; se putréfier; tomber en pourriture briser; dissoudre; déroger; interrompre; rompre; résilier; résoudre; transgresser
opbreken abandonner; dissoudre; décomposer; défaire; délier; détacher; partir; quitter; s'en aller; subdiviser avoir de l'acide gastrique; se désagréger; subdiviser; supprimer
opstappen abandonner; dissoudre; décomposer; défaire; délier; détacher; partir; quitter; s'en aller; subdiviser partir; quitter; s'en aller; s'envoler
rotten corrompre; décomposer; dégénérer; gâcher; gâter; pervertir; pourrir; périr; s'avarier; se corroder; se décomposer; se détériorer; se gâter; se pourrir; se putréfier; tomber en pourriture
slopen abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine démolir; démonter; dépérir; détruire; dévaster; exténuer; fatiguer; ravager; ruiner; saccager; épuiser
uit elkaar halen abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine cliver; couper; dedoubler; dissocier; débrider; dégarnir; dégréer; démanteler; démonter; démêler; dénouer; séparer
uit elkaar vallen dissoudre; décomposer; défaire; démolir; démonter; se décomposer; tomber en décadence; tomber en morceaux; tomber en ruine
uiteenvallen dissoudre; décomposer; défaire; démolir; démonter; se décomposer; tomber en décadence; tomber en morceaux; tomber en ruine
vergaan corrompre; décomposer; dégénérer; gâcher; gâter; pervertir; pourrir; périr; s'avarier; se corroder; se décomposer; se détériorer; se gâter; se pourrir; se putréfier; tomber en pourriture aborder; aboutir; aboutir à; aller à la ruine; arriver; arriver à; atteindre; atterrir; courir à sa perte; courir à sa ruine; descendre; délabrer; dépérir; expirer; finir; parvenir; parvenir à; passer; pourrir; prendre fin; périr; réussir; s'achever; s'arrêter; s'écouler; se passer; se retrouver; se terminer; se terminer par; sombrer; stopper; terminer; tomber dans
verrotten corrompre; décomposer; dégénérer; gâcher; gâter; pervertir; pourrir; périr; s'avarier; se corroder; se décomposer; se détériorer; se gâter; se pourrir; se putréfier; tomber en pourriture pourrir; périr; sombrer
verteren décomposer; gâcher; pourrir; périr; se corroder; se décomposer; se gâter; se putréfier; tomber en pourriture consommer; digérer; débourser; dépenser; endurer; pourrir; périr; s'user; se consommer; se consumer; se corroder; sombrer; souffrir; soutenir; subir; supporter; tenir le coup; tolérer; traverser; user
vertrekken abandonner; dissoudre; décomposer; défaire; délier; détacher; partir; quitter; s'en aller; subdiviser abandonner; abdiquer; démissionner; partir; quitter; s'en aller; s'envoler; se désaffilier; se retirer; sortir
weggaan abandonner; dissoudre; décomposer; défaire; délier; détacher; partir; quitter; s'en aller; subdiviser partir; quitter; s'en aller; s'envoler
wegrotten corrompre; décomposer; dégénérer; gâcher; gâter; pervertir; pourrir; périr; s'avarier; se corroder; se décomposer; se détériorer; se gâter; se pourrir; se putréfier; tomber en pourriture pourrir; périr; sombrer
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
vergaan corrompu; dégénéré; dépravé; immoral; mal; moisi; passé; perdu; perverti; pourri; putride; ranci

Sinónimos de "décomposer":


Wiktionary: décomposer

décomposer
verb
 1. anatomiseren, analyseren

Cross Translation:
FromToVia
décomposer ontbinden decompose — to separate
décomposer analyseren; ontleden parse — resolve into its elements (grammar)

Traducciones relacionadas de décomposer