Palabras neerlandés más recientes:

overleg overleggen verhalen opstelling meting uitstoot uitstoten boeken boek ambtenaar dame steekproef hangerig kruis kruisen snijden doorwerken juli zelfs vinden maken samenvatten samengevat reclame maatwerk inkijken mengeling rondleiding overnemen staan staat hebben zetten zet gemakkelijk nakijken schijnen schijn gemaakt spoed spoeden uitrekenen uitgerekend voornoemd aansluitend stikstof passen passend vaststellen gunstig vrachtbrief inhouden inhoud Inhoud rechtzetten vergoeding corrigeren juist goed hiel toet toetje waarheidsgetrouw agenda Agenda apart geloofwaardig vlotter afwikkelen managen representatief bedienen voltooien voltooid bediening gisteren bedrijven kunnen vestiging pedaal ongegrond oneerlijk koekje ecarteren kennismaking college verstelbaar producer uitdagen BTW-nummer vergezellen verhouding maatregel aangezien aanzien overtuigen kap overtuigend kappen juistheid correct onrechtvaardig cursus lek lekken inschatten bespreking besprekingen archiveren sluipmoordenaar trillen Trillen reiskosten bestaan medewerker afwijken tegengaan geboortedatum bijbehorend vertellen plooien plooi klem klemmen worden draad vervorming volhouden bijwerking nochtans koffie verwachten voorstellen voorstel gelden geld worst worsten brood privé Privé doorvragen drop droppen rage compleet voorzitter ijs foto konijn water uitdagend wateren koe koek koeken ham verdubbeling uitgezonderd uitzonderen u U ring kaas kazen kwalitatief wie taart geit hen soep penningmeester betreffen uitpersen missen mis bestek stier jullie mozaïek galerie stuk kip melk melken tablet vogel ons afspreken dop doppen kracht leven jam transparant begeleider bestelling boter verlangen thee

Palabras inglés más recientes:

cake plane face obvious answer threshold Threshold evidence evolve contact imagination reckless pastry crop rectify bracts shimmer shimmering proper properly apart discharge manage liberal accomplish accomplished tentative populate narrative narrate reduction correct standout erudite tell bear bearing note notes drop detrimental grind grinder rage complete vengeful pursuit durable felony ring consent vintage try prevail audacity sombre literal literally help Help serious gloomy expense additional careless inertia conversion withdraw withdrawing define technical newsfeed official decision alternate alternative Alternative pool pools device director overtime emphasize signal argue pestle ample value X++ comply squash transcribe tilling determine equipment bully bull trail trailer afterwards post POST remain toy draft Draft professor touringcar vat V.A.T. VAT pay payment testimony hem scheme meet met sake detach detachment completed breed diminish tackle least disable resign decline retire slumber intimidate knickers ambush camisole rate too suspender suspenders amount currency Currency description specify specified principal leash matter matters foremost deep deeply warp toast wash washer teach conversions bonny beautiful ship tip client nevertheless eligibility tinhorn eager equity time-clock font liability bungle bungler support demand demanding exacting strenuous whereby spike wow commitment mishap prospect solo solos loft tickle measurement thus daredevil disclaim disputation hopper recapitulate extend disclose urge thin vet