Inglés

Traducciones detalladas de consent de inglés a neerlandés

consent:

consent [the ~] sustantivo

 1. the consent (agreement; settlement; make a compromise; )
  het akkoord; de afspraak; de overeenkomst; de regeling; de schikking
 2. the consent (approval; agreement; permission)
  de goedkeuring; de instemming; het akkoord
 3. the consent (approval; sanctioning)
  de goedkeuring; accoord; de toestemming
 4. the consent
  het welbevinden
 5. the consent (yes)
  het jawoord
 6. the consent (discretion)
  het goeddunken; het believen

Translation Matrix for consent:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
accoord approval; consent; sanctioning
afspraak agreement; approval; chord; come to terms; concurrence; consent; make a compromise; permission; settlement appointment; date
akkoord agreement; approval; chord; come to terms; concurrence; consent; make a compromise; permission; settlement acceptance; access; admission; admittance; agreement; alliance; allowance; association; bond; clearance; granting; league; pact; permission; settlement; union
believen consent; discretion
goeddunken consent; discretion
goedkeuring agreement; approval; consent; permission; sanctioning acceptance; access; admission; admittance; allowance; approval; approval activity; granting; permission
instemming agreement; approval; consent; permission acclaim; approval; assent; endorsement; finds general favour
jawoord consent; yes
overeenkomst agreement; approval; chord; come to terms; concurrence; consent; make a compromise; permission; settlement agreement; communality; community; contract; likeness; resemblance; similarity
regeling agreement; approval; chord; come to terms; concurrence; consent; make a compromise; permission; settlement arrangement; claim settlement; clearance; prescription; recommendation; regulation; settlement; settlement of a claim
schikking agreement; approval; chord; come to terms; concurrence; consent; make a compromise; permission; settlement arrangement; classification; clearance; decision; decree; disposition; facility; marshalling; measure; position; provision; ranging; settlement; supply
toestemming approval; consent; sanctioning acceptance; access; admission; admittance; allowance; approval; authorisation; authority; authorization; fiat; granting; licence; license; mandate; permission; power; power of attorney
welbevinden consent
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
believen do what you think is right; fancy; have to; like; must; need; please; think fit; want
goeddunken do what you think is right; fancy; like; please; think fit
- accept; go for
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
akkoord O.K.; allright; alright; done; it's a deal; you're on
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
accoord accepted
akkoord agree; correct; fine; good; right

Palabras relacionadas con "consent":

 • consents, sent

Sinónimos de "consent":


Antónimos de "consent":


Definiciones relacionadas de "consent":

 1. permission to do something1
  • he indicated his consent1
 2. give an affirmative reply to; respond favorably to1

Wiktionary: consent

consent
noun
 1. voluntary agreement
verb
 1. to express willingness
consent
noun
 1. toestemming, goedkeuring
 2. het bevestigende antwoord op een huwelijksaanzoek
 3. een toezegging dat iets geoorloofd is

Cross Translation:
FromToVia
consent goedvinden; het eens zijn; toegeven; toestemmen; binnenlaten; toelaten; accepteren; aannemen; ontvangen admettrerecevoir par choix, faveur ou condescendance.

Traducciones relacionadas de consent